Sem vložte podnadpis

KnihObchod

Vyberte si oblečení nebo doplňky, které jasně vyjádří, kdo jste. 

A jste to, co čtete. 


"Je pouto mezi lidmi, kteří četli tutéž knihu."

- Ralph Waldo Emerson -

Obchodní podmínky


I. Všeobecná ustanovení

• Provozovatelem internetových stránek https://www.knihomilove.cz  je firma Igor Dostál, se sídlem Hornoveská 112, Fryšták 763 16, IČ: 87772914 (dále jen "prodávající").

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro objednávání výroby tiskovin a propagačních předmětů (dále také jen "zboží") "zákazníkem" z nabídky "prodávajícího" pouze přes webový e-shop na adrese: https://www.knihomilove.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti "prodávajícího" a jeho "zákazníků" a ve svém aktuálním znění jsou pro obě strany závazné.

• "Prodávající" dodá "zboží" na základě elektronické objednávky a specifikace "zákazníka" 

• Zákazníkem se stává jakákoli právnická, fyzická nebo soukromá osoba, způsobilá k právním úkonům, která provede objednávku na internetových stránkách https://www.knihomilove.cz (dále jen "zákazník" nebo "kupující").

• Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

• Veškeré "zákazníkem" odeslané objednávky jsou považovány za závazné.

• Zasláním objednávky vyslovuje "zákazník" souhlas se zasíláním propagačních materiálů a s uložením jeho údajů do databáze "prodávajícího".


II. Podmínky uskutečnění (plnění) objednávky

"Zákazník" i "prodávající" jsou povinni dodržovat všeobecně platné právní předpisy a tyto Všeobecné obchodní podmínky.

• "Zákazník" bere na vědomí a souhlasí s tím, že "prodávající" zvolí k tisku druh a typ papíru a textilu obvyklý pro potisk objednaných tiskovin od dodavatelů z EU. Dále "zákazník" souhlasí s tím, že druh papíru a textilu použitý na jednu zakázku, nebude-li dostupný konkrétní druh, může být "prodávajícím" změněn, nicméně ten bude vždy vyžadovat souhlas zákazníka e-mailovou zprávu, bude-li zamyšlený potiskovaný papír odlišný (druhem, gramáží) od papíru v objednávce vytvořené "kupujícím/zákazníkem".

• "Zákazník" bere na vědomí a souhlasí s tím, že "prodávající" není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které "zákazníkovi" vzniknou v důsledku uvedení neplatných nebo neaktuálních údajů do databáze "prodávajícího", a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na "prodávajícím" vymáhat.


III. Spory a řešení sporů - rozhodčí doložka

Všechny spory, vznikající z tohoto uznání dluhu a dohody o jeho splácení a v souvislosti s ním, budou rozhodovány s konečnou platností u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu a pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu. Obě strany souhlasí s jednáním v urychleném řízení s vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesení o zastavení řízení dle ust. § 30 odst. 1 písm. a) ve lhůtě do dvou měsíců.


IV. Ochrana osobních údajů

"Prodávající" se zavazuje, že bude dodržovat veškeré zákony a právní předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů.


V. Dodací lhůta

Za dodací lhůtu se považuje den, kdy je "zboží" fyzicky předáno "kupujícímu" dle údajů uvedených "kupujícím" v elektronické objednávce. Ve výjimečných případech si "prodávající" vyhrazuje právo tuto lhůtu zkrátit, prodloužit, nebo od již uskutečněných objednávek odstoupit, např. z důvodu zásahu vyšší moci nebo státních svátků.


V. Odmítnutí objednávky

"Prodávající" si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, jestliže:

• objednávka obsahuje nepravdivé nebo neověřitelné údaje o "zákazníkovi", či obsah objednaných tiskovin je v rozporu se zákony České republiky

• "zákazník" je veden v registru dlužníků

• "zákazník" dodá data v nevyhovujícím formátu či kvalitě

• "prodávající" zjistí, že by plněním (tiskem dle objednávky "zákazníka") porušil jiné platné zákony


VI. Platební podmínky

Kupní cena "zboží" je splatná vždy předem na účet "prodávajícího". Náklady spojené s expedicí, balením a přepravou "zboží" po celém území ČR nese "kupující", není-li ve shrnutí objednávky uvedeno jinak.


VII. Právo na vrácení "zboží", záruka, reklamace, doklady

"Prodávající" poskytuje "kupujícímu" právo na vrácení nepoužitého "zboží" do 14 dnů od jeho převzetí. Náklady spojené s vrácením "zboží" nese "kupující". "Prodávající" vrátí kupujícímu částku za "zboží" bankovním převodem do 30 dnů od převzetí navráceného "zboží", uzná-li reklamaci jako opodstatněnou.

Záruční doba se řídí dle platného obchodního zákoníku, zejména ustanovením § 429 a násl., s tím, že odpovědnost "prodávajícího" za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je "prodávající".

"Prodávající" neodpovídá za vady "zboží", o kterých kupující v době uzavření smlouvy o dílo věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva o dílo uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností "zboží", kterou by "zboží" mělo podle smlouvy mít.

Byly-li použity podle smlouvy o dílo při výrobě "zboží" věci předané kupujícím (papír, výsekové desky), neodpovídá "prodávající" za vady "zboží", které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže "prodávající" při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu "zboží", nebo na ni "kupujícího" upozornil, avšak kupující trval na jejich použití.


VIII. Závěrečná ustanovení

• Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce "prodávajícího" v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Objednávka se stává závaznou okamžikem jejího odeslání elektronickou a odstoupení od ní od tohoto okamžiku není možné.

• Odesláním elektronické objednávky "kupující" bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného "zboží" uvedenou na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání "zboží" neodvolatelně vázán.

• Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení Zákona o obchodních korporacích - č. 90/2012 Sb. dohodli, že není-li těmito Všeobecnými obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Zákonem o obchodních korporacích - č. 90/2012 Sb.

"Prodávající" si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky měnit.

Platné od 1. 1. 2018